Mã nhúng Bảng tỷ giá đầy đủ

Tỷ giá ngoại tệ
Mã ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản
USD 23,300 23,390 23,300
AUD 16,345.75 36.93 16,623.92 37.56 16,444.42 37.16
CAD 17,584.71 14.77 17,938.10 15.06 17,744.41 14.90
CHF 23,130.91 4.65 23,595.39 4.74 23,293.97 4.68
EUR 26,572.31 6.95 27,050.06 167.73 26,652.27 6.97
GBP 29,988.31 62.33 30,468.36 63.32 30,199.71 62.77
JPY 203.74 2.79 210.13 2.29 205.80 2.82
SGD 16,731.71 27.87 17,033.58 28.37 16,849.66 28.07
THB 696.57 -0.21 725.62 -0.22 696.57 -0.21
MYR - 5,647.24 -2.72 5,575.10 -2.68
DKK - 3,645.21 1.29 3,534.44 1.25
HKD 2,935.95 3,000.90 2,956.65
INR - 328.55 -0.55 316.14 -0.54
KRW 18.94 -0.02 21.19 -0.02 19.94 -0.02
KWD - 79,812.90 -26.33 76,799.91 -25.33
NOK - 2,866.54 -4.27 2,779.43 -4.14
RUB - 397.73 -0.34 356.93 -0.31
SAR - 6,452.17 -0.34 6,208.60 -0.33
SEK - 2,623.96 -2.60 2,559.54 -2.53
Mã nhúng Bảng tỷ giá ngắn gọn

Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,300 23,390
AUD 16,345.75 36.93 16,623.92 37.56
CAD 17,584.71 14.77 17,938.10 15.06
CHF 23,130.91 4.65 23,595.39 4.74
EUR 26,572.31 6.95 27,050.06 167.73
GBP 29,988.31 62.33 30,468.36 63.32
JPY 203.74 2.79 210.13 2.29