Mã nhúng Bảng tỷ giá đầy đủ

Tỷ giá ngoại tệ
Mã ngoại tệ Mua vào Bán ra Chuyển khoản
USD 23,240 10.00 23,360 10.00 23,240 10.00
AUD 15,981.38 16.04 16,351.20 16.41 16,077.85 16.14
CAD 17,371.38 21.94 17,827.16 22.50 17,529.14 22.14
CHF 23,656.14 128.79 24,131.20 131.36 23,822.90 129.70
EUR 26,333.97 182.64 27,206.39 290.89 26,413.21 183.19
GBP 29,368.94 10.31 29,839.13 10.46 29,575.97 10.38
JPY 212.29 -1.55 220.03 -2.58 214.43 -1.57
SGD 17,001.78 8.55 17,308.56 8.70 17,121.63 8.61
THB 743.51 2.25 774.53 2.35 743.51 2.25
MYR - 5,661 4.47 5,588.68 4.42
DKK - 3,613.69 7.11 3,503.87 6.89
HKD 2,942.12 4.61 3,007.21 4.71 2,962.86 4.64
INR - 348.32 1.46 335.17 1.40
KRW 18.40 0.02 21 0.02 19.37 0.02
KWD - 79,668.34 86.67 76,660.66 83.43
NOK - 2,787.30 -0.77 2,702.59 -0.75
RUB - 414.02 3.98 371.55 3.57
SAR - 6,440.94 2.42 6,197.77 2.33
SEK - 2,541.81 15.78 2,479.40 15.39
Mã nhúng Bảng tỷ giá ngắn gọn

Tỷ giá ngoại tệ
Mã NT Mua vào Bán ra
USD 23,240 10.00 23,360 10.00
AUD 15,981.38 16.04 16,351.20 16.41
CAD 17,371.38 21.94 17,827.16 22.50
CHF 23,656.14 128.79 24,131.20 131.36
EUR 26,333.97 182.64 27,206.39 290.89
GBP 29,368.94 10.31 29,839.13 10.46
JPY 212.29 -1.55 220.03 -2.58