Banner quảng cáo

Nhúng tỷ giá ngoại tệ vào web

Hãy đặt đoạn mã dưới đây vào trong mã nguồn html website của bạn. Vui lòng chỉnh độ rộng và cao phù hợp với bố cục website của bạn
<iframe style="border: none;" src="https://tygiado.com/nhung-ngoai-te/"></iframe>
Nội dung được nhúng vào website của bạn sẽ như bên dưới: